Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Περιμένοντας και πάλι τον ΕΝΦΙΑ....

27/8/2014 Η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ ...

Εξώδικο: Πώς δεν θα πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ

Εξώδικη δήλωση επιφύλαξης πληρωμής του 
ΕΝΦΙΑ συνέταξαν δύο νομικοί για όσους
 φορολογούμενους αρνηθούν να πληρώσουν το νέο
 κυβερνητικό «χαράτσι». Ο Γιάννης Καρδαράς, 
επικεφαλής της παράταξης της Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά...
Εξώδικη δήλωση επιφύλαξης πληρωμής του ΕΝΦΙΑ συνέταξαν δύο νομικοί για όσους φορολογούμενους αρνηθούν να πληρώσουν το νέο κυβερνητικό «χαράτσι». Ο Γιάννης Καρδαράς, επικεφαλής της παράταξης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και ο Γιάννης Βρέλλος, μέλος της παράταξης και εκλεγμένος στο ΔΣΠ έστειλαν για κάθε ενδιαφερόμενο/η Σχέδιο Ενδικοφανούς Προσφυγής και Σχέδιο Δήλωσης Επιφύλαξης για τις Καταβολές, εάν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει, που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28.8 στο Δικαστικό Τμήμα της Εφορίας.

Ενδικοφανής προσφυγή κατά ΕΝΦΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Διά της ΔΟΥ ...................)

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(άρθρο 63 Ν. 4174/13)

Τ.. ............... του .......... κατοίκου ................... (οδός ..........αριθμός ..) με ΑΦΜ ............................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Του από 31.7.2014 εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου φόρου ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) οικονομικού έτους 2014 της ΔΟΥ ............

____________________________________

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.- Την 31.7.2014 έλαβα ηλεκτρονικά το, ίδιας ημερομηνίας, εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας ΔΟΥ ...................... για τον ενιαίο φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/14) με το οποίο μου καταλογίζεται συνολικός φόρος ύψους ΕΥΡΩ ................... εκ των οποίων ΕΥΡΩ ................... κύριος φόρος και ΕΥΡΩ ................... συμπληρωματικός φόρος.

Β' ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Ήδη με την παρούσα μου ζητώ την επανεξέταση του από 31.7.2014 εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Φόρου Ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) οικονομικού έτους 2014 που εξέδωσε η αρμόδια ΔΟΥ ...................... για τους εξής λόγους:Πρώτον: Διότι σε σχέση με τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ακίνητά μου (....................................................) ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των δεν είναι νόμιμος.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν. 1249/1982 (στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 Ν. 4223/13) οι φορολογικές αξίες των ακινήτων αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο ανά διετία με αποφάσεις του υπουργού των Οικονομικών. Ο σκοπός του νόμου είναι οι αξίες που αποτελούν τη βάση φορολόγησης να συμβαδίζουν προς τις αγοραίες. Επομένως, η πάροδος απράκτου της διετίας χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών συνιστά παράνομη παράλειψη έκδοσης κανονιστικής πράξης εκ μέρους της διοίκησης. Την παράνομη αυτή παράλειψη του υπουργού δεν μπορεί να αναπληρώσει ούτε η φορολογική διοίκηση ούτε τα Διοικητικά Δικαστήρια, κρίνοντας κατά περίπτωση για την αξία ενός εκάστου ακινήτου, ύστερα από προσφυγή του φορολογουμένου.
2. Επομένως, εν όψει της, κατά την κοινή αντίληψη, καταβαράθρωσης των αγοραίων αξιών των ακινήτων, ούτως ώστε να είναι ένα ποσοστό των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν από το 2007 - τελευταίο έτος γενικής αναπροσαρμογής τους (ΥΑ 106/07, ΥΑ 102/07, ΠΟΛ 1036/07, ΠΟΛ 1035/07, ΠΟΛ 1034/07, ΑΠΟΦ 100/06, ΠΟΛ 1158/05), η χρήση των αξιών αυτών (που αφορούν και τα ακίνητά μου) προς υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι μη νόμιμη και αντίκειται προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης, αφού έτσι η διοίκηση για καθαρά ταμιευτικούς λόγους, που δεν ταυτίζονται αναγκαία προς το δημόσιο συμφέρον, βλάπτει εκουσίως τα έννομα συμφέροντα του φορολογουμένου. Συνεπώς ο καταλογισθείς σε βάρος μου ΕΝΦΙΑ είναι μη νόμιμος, διότι στηρίζεται σε μη νόμιμες φορολογικές αξίες ακινήτων.

Δεύτερον: Διότι η φορολογητέα αξία των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων μου (..........................................................) δεν προσδιορίζεται νόμιμα.
1. Σύμφωνα με τα άρθρα 4Α2α και 4Β1 του Ν. 4223/2013, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 52 παρ. 10 Ν. 4276/2014, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, λαμβάνονται υπ' όψη οι κατώτερες τιμές στην Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα ή στον Δήμο ή στην Δημοτική Ενότητα όπου το ακίνητο, κατά τα ειδικότερα στον νόμο αναφερόμενα.
Πλην όμως, κατ' αυτόν τον τρόπον η αξία των φορολογητέων ακινήτων προσδιορίζεται όχι με βάση στοιχεία που αφορούν το ίδιο το ακίνητο, αλλά με βάση στοιχεία που αφορούν άλλα ακίνητα και τα οποία προφανώς είναι εκτός πραγματικότητας (η αξία των επιμάχων ακινήτων μου είναι κλάσμα της αξίας εκείνων προς τα οποία εξομοιώνεται).
2. Συνεπώς ο νόμος αντίκειται στα άρθρα 4 και 78 του Συντάγματος, αντιβαίνοντας προς τις αρχές αναλογικής ισότητας συνεισφοράς στα δημόσια βάρη και της δίκαιης φορολόγησης με βάση το ίδιο το αντικείμενο της φορολογίας και είναι ανεφάρμοστος, πλέον του ότι ο προκύπτον κατά τον τρόπο αυτό φόρος συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου στης ΕΣΔΑ

Τρίτον: Διότι ο νομοθέτης προβαίνει σε διπλή φορολόγηση.

1. Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος απορρέει η αρχή της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, δηλαδή της φορολογήσεως της ίδιας φορολογητέας ύλης σε βάρος του ιδίου προσώπου για την ίδια αιτία (NON BIS IN IDEM) δεδομένου ότι η διπλή φορολόγηση της ίδιας φορολογητέας ύλης επί της αυτής νομικής βάσεως, συνεπάγεται ανισότητα των φορολογουμένων στη συμμετοχή στα δημόσια βάρη, κατά παράβαση της αρχής της φορολογικής ισότητας που καθιερώνεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος.
2. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας μου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ .......... μου καταλογίσθηκε συμπληρωματικός φόρος ύψους ΕΥΡΩ ................... σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 4223/13. Πρόκειται για διπλή φορολόγηση, αφού καταβάλλω φόρο για τα ίδια ακίνητά μου, μία φορά επί της φορολογητέας αξίας ενός εκάστου και μία φορά επί της συνολικής αξίας τους, παραβιαζόμενης έτσι της αρχής της φορολογικής ισότητας, πολλώ μάλλον που ακίνητη περιουσία αξίας μέχρις 300.000 ΕΥΡΩ δεν υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο.
Συνεπώς ο συμπληρωματικός φόρος είναι αντισυνταγματικός και μη νόμιμος.
Τέταρτον: Διότι αντικείμενο του φόρου είναι και τα απρόσοδα ακίνητα.
1. Ο Ν. 4223/13 θεσπίζοντας τον ΕΝΦΙΑ ως φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας απέβλεψε στον καθορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων ως βάση επιβολής του φόρου. Προς τούτο, παρέπεμψε στις τιμές ζώνης όπως προσδιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (βλ. αρθρ. 4Α1α' του Ν. 4223/13 που παραπέμπει στο άρθρο 41 Ν. 1249/82) και στις κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες αποφάσεις από τον υπουργό Οικονομικών. Κατά την έννοια, επομένως, του νόμου θα έπρεπε να ρυθμίζεται ιδιαιτέρως, με την πρόβλεψη μηδενικού συντελεστή, και, κατ' ακολουθίαν, εξαίρεσης από τον φόρο, η περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι περιστάσεις έχουν ουσιαστικά καταστήσει αδύνατη για τον ιδιοκτήτη του την κατά τον προορισμό του ακινήτου χρήση και εκμετάλλευσή του. Γιατί, η υπαγωγή ενός τέτοιου ακινήτου σε φόρο ακίνητης περιουσίας αφ' ενός μεν συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφ' ετέρου δε σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, αφού, υπό τις συνθήκες αυτές, η κυριότητα του ακινήτου, ως αντικείμενο του φόρου, δεν θα αποτελεί, για τον ιδιοκτήτη, ένδειξη αντίστοιχης φοροδοτικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η φορολόγηση κάθε πολίτη ανάλογα με τις δυνάμεις του. Τέτοια όμως ρύθμιση, πρόβλεψη δηλαδή μηδενικού συντελεστή για την τελευταία αυτή περίπτωση των απροσόδων (λόγω της κρίσης) ακινήτων, δεν περιέχεται στον νόμο, ο οποίος είναι κατά τούτο αντισυνταγματικός, αντίθετος προς την ΕΣΔΑ, και επομένως ανεφάρμοστος.
2. Εν προκειμένω, όλα τα ακίνητά μου (πλην ..............................................) παραμένουν ανεκμετάλλευτα συνεπεία της σοβαρής οικονομικής κρίσης. Πρέπει συνεπώς να απαλλαγώ όλων των φόρων (κύριου και συμπληρωματικού) που αφορά τα ανεκμετάλλευτα ακίνητά μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ

Την επανεξέταση του προσβαλλομένου εκκαθαριστικού και την απαλλαγή μου από κάθε φόρο.

............., 28 Αυγούστου 2014
..... Προσφεύγ.........

Εξώδικη δήλωση επιφύλαξης πληρωμής

Τ… ………….. του ………. κατοίκου ……. (οδός ………… αριθμός…. με ΑΦΜ ……….

ΠΡΟΣ

Τον κ. προϊστάμενο της ΔΟΥ …………
_________________

Σε σχέση με την οφειλή ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (χρήση 2013) (Αρ. Χρημ. Καταλ. …./…..) ταυτότητα οφειλής ……………………………………………… σας δηλώνω πως ό,τι καταβάλλω για την οφειλή επιφυλάσσομαι να αναζητήσω εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα συνεπεία μελλοντικής ακυρώσεως της φορολογικής υποχρέωσής μου σε περίπτωση αποδοχής της από 28.8.2014 Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης ή, σε περίπτωση απόρριψής της, ύστερα από αμετάκλητη απόφαση των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2014
…… Εξωδίκως Δηλ…….


_________________

Βρε ποιό Κράτος μου θυμίζει αυτός ο υπουργός ;


Όλα καλά όλα ανθηρά...για τους αρμόδιους της τσέπης μας υπουργούς !ΕΝΦΙΑ....ΕΦΟΡΙΑ....ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ !!!!!!!

Εν Αθήναις...ο "γιατρός" της γειτονιάς


Η γειτονιά της Αθήνας εκείνα τα χρόνια είχε και τον κομπογιαννίτη της....
τον εμπειρικόν ιατρόν της...εις την καθαρήν δηλαδή.
Έβγαζε μεροκάματο καλό και ήταν και καλοκερασμένος στον καφενέ.....
Πάντα θα έβρισκε θέση και ποτέ δεν έβαζε το χέρι στην τσέπη.
Μπορεί σήμερα το σύστημα υγείας να είναι χάλια αλλά τότε ο γιατρός
και το νοσοκομείο ήταν δύσκολες πόρτες .
Έτσι λοιπόν ο κομπογιαννίτης  γιάτρευε πάσαν νόσον και φυσικά
πάσαν μακακίαν....
"Έβγαλα κριθαράκι στο μάτι...γιατρέ..." 
(έτσι τον έλεγαν και αυτός φούσκωνε σαν τον γάλο!)
" Σκόρδο ...δύο φορές την ημέρα ...και θα το τρίβεις..." έλεγε ο "γιατρός"
για να συμπληρώσει η γιαγιά της αυλής....
"....και το πρωϊ να σου ρίξουν μια μούτζα..."
Τώρα το σκόρδο...η μούτζα....το μάτι ξεπριζότανε.
"Γιατρέ....έχω δυσκοιλιότητα...."
"Κλύσμα με λιναρόσπορο" ...έλεγε ο "γιατρός"....άσε που το κλύσμα υπήρχε
σε κάθε σπίτι ειδικά όταν είχαν γέρους....
Με αυτή την θεραπεία όμως η κοινόχρηστη τουαλέτα της αυλής ήταν μονίμως
αγκαζέ και η αλάνα πίσω ανακούφιζε τα επείγοντα περιστατικά.
Την βίζιτα ο ασθενής την άφηνε σε ένα πιατάκι....ότι θέλετε έλεγε
ο "γιατρός" αλλά όλοι γνώριζαν την ταρίφα που ήταν όμως για εργατικές τσέπες.
Δεν θυμάμαι τι απέγινε ο κομπογιαννίτης της γειτονιάς αλλά δεν τον ξεχνάω
με το σταυρωτό ριγέ με πλατιά πέτα κοστούμι που φορούσε.....το άσπρο πουκάμισο με την γραβάτα...το ρεπούμπλικο και τα χέρια πίσω να βγαίνει βόλτα το απόγευμα και να χαιρετάει την πελατεία του που καθότανε στα σκαλάκια για το ..."τοπικό δελτίο ειδήσεων".

Πίσω στα παλιά

Σπάνιες φωτογραφίες από μια Αθήνα που δεν υπάρχει πια


  Σπάνιες φωτογραφίες από μια Αθήνα που δεν υπάρχει πια

Ρετρό φωτογραφίες βγαλμένες από μια άλλη εποχή, δείχνουν ένα πρόσωπο της Αθήνας που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, ενώ οι παλιότεροι αναπολούν. Η ιστοσελίδα Athens Walk μας προσφέρει ένα ταξίδι στο χθες της Αθήνας και τη δυνατότητα να “κλέψουμε” μια ματιά από την πλευρά της πόλης που δεν υπάρχει πια.
Φωτογραφίες από το κέντρο της πόλης, που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που βλέπουμε σήμερα, από τα γραφικά σοκάκια της Πλάκας, που έκρυβαν μαγεία και εικόνες από ιστορικά κτίρια και μαγαζιά που έχουν μείνει στη μνήμη των παλιότερων.
 • athens1
Λυκαβηττός, 1864
 • athens2
Το Εθνικό Θέατρο στην Αγίου Κωνσταντίνου, 1896
 • athens3
Ευριπίδου και Πραξιτέλους, 1905
 • athens4
Κεραμικός, 1922
 • athens5
Πλατεία Κολωνακίου, 1926
 • athens6
Μέγαρο Πεσμαζόγλου- Γερμανική Πρεσβεία, 1942
 • athens7
Οδός Αθηνάς, 1946
 • athens8
Οδός Καλλιρρόης- Ιλισός ποταμός, 1946
 • athens9
Πλατεία Αμερικής, 1949
 • athens10
Αεροδρόμιο Ελληνικού, 1950
 • athens11
Η Αθήνα τα Χριστούγεννα, 1950
 • athens12
Πλατεία Κάνιγγος, 1954
 • athens13
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, 1957
 • athens14
Σύνταγμα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου, 1960
 • athens15
Το ξενοδοχείο Hilton, 1960
 • athens16
Αμερικανική Πρεσβεία, 1960
 • athens17
Κινηματογράφος “ΙΡΙΣ”- Ακαδημίας, 1964
 • athens18
Κυψέλη- Οδός Φωκίωνος Νέγρη, 1964
 • athens19
Πλατεία Εξαρχείων, 1965
 • athens20
Οδός Μνησικλέους- Πλάκα, 1977
http://www.profilnet.gr

Πώς η Γλυφάδα και η Βουλιαγμένη... ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο;


Σούπερ καλοκαιρινό ρετρό στο AthensMagazine.gr: Πώς η Γλυφάδα και η Βουλιαγμένη... ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο; (photos)

Από ένα... βοσκοτόπι και τα «μπαιν μιξτ» των πρώτων κοινών παραλιών για άνδρες και γυναίκες, στις πολυτελείς μεζονέτες, τα εντυπωσιακά καταστήματα και τη λάμψη του Σήμερα! Πώς η Γλυφάδα και η Βουλιαγμένη ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο, αποκτώντας τη σημερινή τους ταυτότητα;
Από τον Μπάμπη Δούκα

ΓΛΥΦΑΔΑ
Το κοσμοπολίτικο παραλιακό κομμάτι της πόλης, που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ως Γλυφάδα, για αιώνες δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα βοσκοτόπι όπου ξεχειμώνιαζαν τα αιγοπρόβατα και οι νομάδες. Στην περιοχή στην οποία απλώνεται ο δήμος της Γλυφάδας κατά την Αρχαιότητα υπήρχε ο δήμος της Αιξωνής, ο οποίος ήταν γνωστός για τη νοστιμιά της αιξωνικής τρίγλης (τρίγλη = το μπαρμπούνι) που αλιευόταν στη θάλασσά του. Το νεότερο όνομά της πόλης προήλθε μάλιστα από τα πηγάδια της περιοχής που είχαν γλυφό νερό. Η αρχή λοιπόν για την... αποίκισή της έγινε μεταξύ 1894 με 1900, όταν ο Κωνσταντίνος Καραπάνος αγόρασε ένα τσιφλίκι. Το 1914, πεθαίνοντας, άφησε στον ένα του γιο ένα τριώροφο στο κέντρο της Αθήνας και στον άλλο όλη την άνω και κάτω Πυρναρή, όπως ονομαζόταν τότε η Γλυφάδα. Τόση αξία αντιπροσώπευε όλο αυτό το μετέπειτα «φιλέτο». Λίγα χρόνια αργότερα άρχισαν να έρχονται και οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοί της από το Κορωπί, τη Βάρη και την Πλάκα. Mάλιστα αυτοί ασχολήθηκαν κυρίως με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
Το 1920 δεν ξεπερνούσαν τους 170, ενώ 8 χρόνια αργότερα άγγιζαν τους 1.700! Από το 1924 μάλιστα η πώληση γης σε οργανωμένους επαγγελματικούς συλλόγους προσείλκυσε δικηγόρους -εξού και τα Δικηγορικά. Αυτός άλλωστε ήταν και ο μόνος οικισμός της περιοχής που υποδέχθηκε πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (όχι ακριβώς στα Δικηγορικά, αλλά ακριβώς από πάνω, στην τοποθεσία που ονομάστηκε «Βόσπορος»). Πριν το 1922 είχε αρχίσει η δημιουργία της, ενώ η 02/05/1922 είναι ηημερομηνία εγκρίσεως του πρώτου επίσημου οικιστικού της σχεδίου. Οι πρώτοι παραθεριστές ήταν αγοραστές μεγάλων οικοπέδων κοντά στη θάλασσα. Το 1925 η Γλυφάδα ουσιαστικά... γεννήθηκε και διαφημίστηκε ως λουτρόπολη και ως τέτοια μάλιστα σχεδιάστηκε, αφού αυτό που σημάδεψε την ιστορία της ήταν η δημιουργία λουτρών στα σημερινά Αστέρια! Τα λεγόμενα «μπαιν μιξτ» ήταν τα πρώτα κοινά μπάνια στα οποία μπορούσαν να συνυπάρχουν άνδρες και γυναίκες.
Η απόδραση των Αθηναίων στα Λουτρά ήταν κοσμική υπόθεση και απευθυνόταν κυρίως σε ανθρώπους με υψηλότερα εισοδήματα. Κοινότητα όμως η Γλυφάδα συνεστήθη το 1927, με πρώτο κοινοτάρχη τον παραθεριστή Ηρακλή Ισιδωρίδη. Αργότερα, κατά την Κατοχή, αναβαθμίστηκε με την ονομασία «δήμος Ευρυάλης». H ύδρευση της πρώτης πόλης μάλιστα γινόταν από τα πηγάδια που ανοίχτηκαν. Το 1935 ξεκίνησε να αναπτύσσεται και η αγορά της Γλυφάδας που συγκεντρωνόταν γύρω από τη σημερινή εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου. Ο πλέον εμπορικός δρόμος ήταν η οδός Φαίδρας, ενώ σήμερα Μέκκα του γλυφαδιώτικου shopping θεωρείται κυρίως η Αγγέλου Μεταξά.
Η επικοινωνία με την... υπόλοιπη Αθήνα κατά τα χρόνια εκείνα γινόταν με φορτηγά ειδικά διαμορφωμένα για μεταφορά ανθρώπων -δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεσαι, ούτε τραμ, ούτε λεωφορεία όπως στη σημερινή εποχή! Ο Φεβρουάριος του 1945 ήταν μια σημαντική περίοδος για τη Γλυφάδα, καθώς δήμαρχος διορίστηκε ο Άγγελος Μεταξάς που κυριάρχησε στα κοινά για μία εικοσαετία και... κληροδότησε το όνομά του στη σημερινή κεντρική οδό Μεταξά. Τότε μάλιστα ήταν που καταργήθηκε ο δήμος Ευρυάλης και συστάθηκε πλέον ο ξεχωριστός δήμος Γλυφάδας. Η περιοχή γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τις δεκαετίες ανάμεσα στο 1960 και το 2000, κυρίως χάρη στην αμερικανική βάση στο Ελληνικό. Πλέον ο δήμος της Γλυφάδας είναι ένας από τους πλουσιότερους της Αθήνας.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Η πρώτη υποτυπώδης συγκοινωνία αλλά και... επικοινωνία Αθήνας-Βουλιαγμένης δημιουργήθηκε γύρω στα 1920 και το πρώτο μεταφορικό μέσο ήταν ένας αραμπάς (κάρο) δυναμικότητας τεσσάρων ίππων! Εκτός από τη συγκοινωνία από την ξηρά, υπήρχαν βάρκες με πανί που ξεκινούσαν από το Φάληρο. Την Κυριακή πραγματοποιούνταν ημερήσιες εκδρομές με δύο βαποράκια (την Τρίγλια και τη Χρυσώ), που μετέφεραν αυθημερόν τους εκδρομείς μέχρι τη Βάρκιζα και πάλι πίσω. Η κοινότητα της Βουλιαγμένης δημιουργήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 1935, και περιλαμβάνει τα Μικρό, Μεγάλο Καβούρι, Άγ. Νικόλαο και την περιοχή του Λαιμού.
H ονομασία της προέρχεται από το βούλιαγμα της τοπικής λίμνης, ενώ παλιότερα το σημερινό Μικρό Καβούρι αποκαλείτο «Ζωστήρα» από το ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα που βρέθηκε στην περιοχή. Σήμερα το ιερό αυτό του αρχαίου δήμου των Αιξωνίδων Αλών κείται ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Αstir Palace Resort. Στα 1920 ο Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος Μεταξάκης συνέλαβε την ιδέα να ανεγερθεί στη Βουλιαγμένη το πρώτο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο, που υπάρχει μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Λαιμού και πρωτολειτούργησε ως συγκρότημα παιδικών εξοχών του δήμου Αθηναίων. Χάρη σε αυτό μάλιστα ανακαλύφθηκαν τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα της Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα το 1924, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, ανηύραν μαρμάρινα βάθρα, κομμάτια από κολόνες και ενεπίγραφο κομμάτι που ανέφερε το ιερό του Απόλλωνος Ζωστήρος.
Η παραλία του Αστέρα έγινε οργανωμένη πλαζ το 1959, ενώ το 1963 ήταν η χρονιά που το θαλάσσιο σκι αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα ως επίσημο άθλημα. Τότε μάλιστα ήταν η εποχή που ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τον πρώτο παγκόσμιο πρωταθλητή του! Το 1966 δημιουργήθηκε η σχολή θαλάσσιου σκι στον Αστέρα και τα πρόσωπα που πέρασαν από την παραλία αποτέλεσαν το μελάνι που έγραψε την ιστορία της.
Η Χριστίνα Ωνάση, η Τζόαν Κόλινς, η Μπριζίτ Μπαρντό, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημοι τραγουδιστές, ηθοποιοί και πολιτικοί έδειξαν την προτίμησή τους στον κατάφυτο αυτό κόλπο με τα καθαρά νερά. Η πλαζ του Αστέρα είχε πλέον καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης του εγχώριου, αλλά και του διεθνούς jet-set. Κατά τη δεκαετία του 1960, λοιπόν, χτίστηκαν οι τεράστιες τουριστικές μονάδες του Αστέρα 
και η μαρίνα του Ε.Ο.Τ. στο Μικρό Καβούρι.

Μηχανή του Χρόνου: Υπόγειες στοές και ανεστραμμένοι πύργοι. Το μυστηριώδες παλάτι μύησης Μασόνων και Ναΐτών Ιπποτών


Το μυστηριώδες παλάτι με τις υπόγειες στοές και τα πηγάδια που αναφέρονται ως "ανεστραμμένοι πύργοι". Τα χρησιμοποιούσαν για τελετές μύησης και συνδέονται με τους Μασόνους και τους Ναΐτες Ιππότες (Pics)
Adtech Ad
Από τη mixanitouxronou.gr: To Quinta da Regaleira βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης Σίντρα, στην Πορτογαλία και είναι στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.
AdTech Ad
Είναι μια έκταση 40 στρεμμάτων που περιλαμβάνει ένα πενταώροφο παλάτι με περίτεχνες τοιχογραφίες, βιτρό παράθυρα και πλούσια γύψινα διακοσμητικά στοιχεία, κήπους με λίμνες, παρεκκλήσι, πύργους, πηγάδια, καθιστικά, μυστηριώδεις σπηλιές, συντριβάνια και γλυπτά, που συνδέονται με την Μασονία, τους Ναΐτες Ιππότες και τους Ροδόσταυρους.
Κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες συρρέουν στην περιοχή για να θαυμάσουν το εξαιρετικής αρχιτεκτονικής παλάτι με γοτθικά, μαυριτανικά, αιγυπτιακά και αναγεννησιακά χαρακτηριστικά.

Τα «πηγάδια μύησης»


Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κάστρου είναι τα δύο πηγάδια που βρίσκονται κάτω από τη γη και συνδέονται με σήραγγες και σπηλιές. Τα πηγάδια είναι γνωστά και ως «ανεστραμμένοι πύργοι» ή «πηγάδια μύησης».
Το ένα από τα δυο, βάθους 27 μέτρων, με σπειροειδείς σκάλες έχει εννέα πλατφόρμες που λέγεται ότι θυμίζουν τη Θεία Κωμωδία του Δάντη και τους εννέα κύκλους της Κολάσεως, τα εννέα τμήματα του Καθαρτηρίου και τους εννέα ουρανούς που αποτελούν τον παράδεισο. Πιστεύεται ότι η απόσταση των πλατύσκαλων, καθώς και ο αριθμός των σκαλοπατιών μεταξύ τους συνδέονται με τη μυστικιστική φιλοσοφία των Ταρό.

Το δεύτερο, μικρότερο πηγάδι, έχει μια σειρά από ευθείες σκάλες που συνδέουν τον έναν όροφο με τον άλλον.
Και τα δύο επικοινωνούν μεταξύ τους με σήραγγες και στοές οι οποίες επίσης οδηγούν σε άλλα τμήματα της έπαυλης. Στον πάτο τους ενός πηγαδιού είναι ζωγραφισμένος ο σταυρός των Ναϊτών Ιπποτών. Πολύ λίγα είναι γνωστά για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα πηγάδια και τι ακριβώς έγινε εκεί. Λέγεται ότι ήταν το μέρος που γίνονταν οι τελετές μύησης των μασόνων.

Οι ιδιοκτήτες


Στην περιοχή υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που χρονολογούνται από την πρώιμη Νεολιθική εποχή. Η ρωμαϊκή κατάκτηση της περιοχής άρχισε στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. και αργότερα κατακτήθηκε από τους Μαυριτανούς. Η Σίντρα παραδόθηκε στον πρώτο βασιλιά της Πορτογαλίας Afonso Henriques, μετά την κατάκτηση της Λισαβόνας το 1147.
Ο Πορτογάλος βασιλιάς Afonso Henriques κατασκεύασε ένα επιβλητικό βασιλικό παλάτι που χρησίμευε ως θερινή κατοικία μέχρι τα τέλη του 16 ου αιώνα.
Πέρασε από πολλούς ιδιοκτήτες αλλά μεγάλο μέρος καταστράφηκε από σεισμό το 1755. Το 1904 η έκταση πουλήθηκε στον πάμπλουτο António Augusto Carvalho Monterro ο οποίος με τη συνδρομή του Ιταλού Αρχιτέκτονα Luigi Manini διαμόρφωσε ένα μοναδικό και εντυπωσιακό κτήμα με χαρακτηριστικά και συμβολισμούς που αντιπροσώπευαν τα ενδιαφέροντα του και την ιδεολογία του.

Το «Παλάτι του εκατομμυριούχου Monteiro», όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι,  περιήλθε σε άλλον επιχειρηματία, μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη και το 1987 αγοράστηκε από Ιαπωνική εταιρεία για εμπορική εκμετάλλευση. Το μνημείο περιήλθε στο πορτογαλικό δημόσιο το 1997 και από το 1998 είναι ανοιχτό για το κοινό και φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Δείτε τις φωτογραφίες που τράβηξε η Καναδή φωτογράφος Taylor Moore:ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
Η άγνωστη ζωή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Σέρβιρε καφέδες στο καφενείο των γονιών του, απέρριψε υποτροφία στην Αγγλία και έζησε με τρόμο, τον βομβαρδισμό του Πειραιά
Νάντια Κομανέτσι, το «τέλειο 10αρι» της ενόργανης γυμναστικής που είδε τον πίνακα να γράφει 1 επειδή δεν υπήρχε 10! Ήπιε χλωρίνη μόλις τη χώρισαν από τον προπονητή της και κακοποιήθηκε από τον γιο του Τσαουσέσκου. Τι λέει σήμερα (βίντεο)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Μηχανή του χρόνου

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

"Έφυγε" η Κάσσυ Τζάνετ

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από την σελίδα «Αυτοί οι ωραίοι οι 
δικοί μας» με μια ανάρτηση από την Μάρω Μπουρδάκου.
Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει: «ΚΑΣΣΥ ΤΖΑΝΕΤ "Εφυγε" σήμερα από 
ανακοπή η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Κάσσυ Τζάνετ (Κασσιανή Τζανετάκου) 
αδελφή του Αλέκου Τζανετάκου και της ηθοποιού Νινή Τζάνετ. Γεννημένη στα 
Μανιάτικα του Πειραιά η Κάσσυ Τζάνετ έκανε μιά λαμπρή καριέρα στις πίστες
 της Ελλάδας και του εξωτερικού».
Η Κάσσυ Τζάνετ είχε συμμετάσχει σε αρκετές ελληνικές ταινίες, ενώ την είχαμε 
δει να συνεργάζεται με τον αδελφό της Αλέκο Τζανετάκο. 

Ο Αλέκος Τζανετάκος στην αυτοβιογραφία του είχε αναφερθεί στις αδελφές και 
την μητέρα του, αφού ο πατέρας του είχε πεθάνει όταν εκείνος ήταν μωρό.
«Εμείς, μια πολυμελής φτωχή οικογένεια με τέσσερα κορίτσια και μία αγία μάνα 
που αγωνιζότανε κάνοντας οποιαδήποτε δουλειά για να μας αναθρέψει. Πατέρας 
δεν υπήρχε, εγώ δεν γνώρισα πατέρα, είμαι ορφανός από μωρό. Πατέρας που 
πεθαίνοντας δεν μας άφησε ούτε έναν τενεκέ λάδι. Πατέρας Μανιάτης, 
δίμετρος, με δυο τεράστια καταγάλανα μάτια, πιστολάς και περήφανος με 
εξέχουσα θέση, ήταν δασονόμος. Για την εποχή έπινε πολύ απ’ ό,τι μου διηγείται 
η μάνα μου, τεράστια περιουσία στη Σπάρτη, από πλούσια οικογένεια, την 
οποία του την έφαγε ο γαμπρός του, ένας διαλοπαπάς, κι έτσι άφησε πέντε 
ορφανά στο δρόμο, λάθος του, και πέθανε από τη μεγάλη του περηφάνια
 και τον μανιάτικο εγωισμό του γυρίζοντας από μια περιοδεία στην Ερυμανθεία,
 εκεί μέναμε τότε».
iefimerida.grhttp

Ιούλιος 2010

Οι αδελφές του Τζανετάκου στο θέατρο
«(...) Οι δύο από τις τέσσερις αδελφές μου, η Αννούλα και η Νινή, είχαν μεγάλο τραγουδιστικό ταλέντο, τις θαύμαζε όλη η Αγία Σοφία. Η άλλη, η Καιτούλα, από τότε που χάσαμε τη μανούλα μας είναι ο πάτερ φαμίλιας, όμορφη κοπέλα, έκανε στα είκοσι έναν άτυχο γάμο, χώρισε και έκτοτε αφιέρωσε τη ζωή της στη μάνα μας, μέχρι που της έκλεισε τα ματάκια και από τότε έχουμε ερημώσει. Την αγαπώ και την εκτιμώ ιδιαιτέρως την Καιτούλα. Η μικρότερη της οικογένειας, η Κασσούλα. Πολύ καλή χορεύτρια, όμορφη κοπέλα, μ’ ένα φιδίσιο, λυγερό κορμί, χόρεψε στα μεγαλύτερα καμπαρέ και κέντρα του εξωτερικού κάνοντας λαμπρή καριέρα. Ψήνω τις αδελφές μου να πάνε στον διαγωνισμό ταλέντων. Ντυθήκανε, στολιστήκανε με δύο λουλουδένια φορεματάκια, τα είδε όλα αυτά το κοντρόλ, η μάνα μας, τι γίνεται μου λέει, για πού το βάλατε; Θα πάμε σ’ ένα παρτάκι. Ηρθε η στιγμή να βγούνε τα ταλέντα, κομφερασιέ ήταν ο Λάμπρος ο Ζούνης, πατέρας της Πέμης Ζούνη, και κάποια στιγμή τον ακούω που τις αναγγέλλει. 

Κυρίες και κύριοι, οι Τζάνετ σίστερς. Πήραν το πρώτο βραβείο και τα μεγάλα δώρα, που ήταν μία τούρτα, μία δερμάτινη τσάντα από τα καταστήματα Βολικάκη, δύο ζευγάρια παπούτσια και μία μικρή βαλίτσα γεμάτη κολόνιες, κρέμες, σοκολάτες και πολλά άλλα. 

Βγαίνουν οι δύο αδελφές μου φορτωμένες δώρα, τα παίρνω παραμάσχαλα και ξεκινάμε για το σπίτι, γιατί είχαμε αργήσει. Φτάνουμε στη γωνία Χορμοβίτου και Αιτωλικού και βλέπω την κυρα-Φιλιώ στην εξώπορτα με σταυρωμένα τα χέρια να μας περιμένει. Μόλις είδε τόσα πολλά δώρα, μας λέει τι είναι αυτά, μωρέ, πού τα κλέψατε; Της είπα όλο το σκηνικό και έφαγα το ξύλο της ζωής μου. Τι έκανες, μωρέ, τις κόρες μου στο θέατρο, θεατρίνες θα γίνουν; 
   
Την άλλη μέρα καταφθάνει στο σπίτι μας μία κούρσα και βγαίνει από μέσα ένα ζευγάρι, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου και μία θεατρίνα που λεγόταν Πέρσα Βλάχου. Είμαστε από το θέατρο Μισούρι και ήρθαμε να σας κάνουμε μία πρόταση, να πάρουμε τα κορίτσια στο θέατρο. Οχι, του λέει η μάνα μου, τι θα πει η γειτονιά; Βγάζει από την τσέπη του δέκα χρυσές λίρες, ορίστε, της λέει της μάνας μου, και μία προκαταβολή. Της γυάλισε της μάνας μου το μάτι, δέκα χρυσές λίρες, μεγάλο ποσό για την εποχή! Εκεί η μανούλα μου λύγισε». 

Πολλά χρόνια αργότερα, ο χαμός της αδελφής του, της Αννούλας, στα σαράντα δύο της χρόνια τον τραυμάτισε και τον στιγμάτισε. «Οπου και να βρίσκεται η ψυχούλα της, να ’χει πάντα γαλήνη, μας λείπει αφάνταστα. Εφυγε και άφησε πίσω της ερείπια, δεν αντέχεται αυτός ο αβάσταχτος πόνος στη ματωμένη μας καρδιά»! 


http://www.espressonews.gr